Privacyverklaring Van Roosmalen Optek b.v.

Via de diverse diensten van Van Roosmalen Optek b.v. worden privacygevoelige gegevens ofewel persoonsgegevens verwerkt. Van Roosmalen Optek b.v. acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legiteme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partjen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Van Roosmalen Optek b.v. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-04-2020 13:04.

Gebruik van persoongegevens

Bij het gebruiken van onze service verkijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Telefoonnummer

Registreren

Bij gebruik van onze website kunt u zich registreren. Na registrate bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoongevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoef in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat doorzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze service kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestellingen

Wanneer u bij ons een dienst of product afneemt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoongegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informate op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

  • per post
  • per email
  • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze website de mogelijkheid om vragen te stellen of een afspraak te maken middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt en enkele gegevens zijn verplicht bij het maken van een afspraak. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Uw emailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Advertentes

Onze website kan generieke advertentes tonen waarbij geen persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Wij vragen daarom apart uw uitdrukkelijke toestemming voordat zij uw gegevens krijgen. Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze service vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optmaal werkt. Met derdern die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en apllicates. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van de applicates zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meet informate over deze applicates en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacy-verklaring van deze partjen (let op: deze kunnen regelmatg wijzigen).

Google Analytcs

Wij gebruiken Google Analytcs om bij te houden hoe bezoekers onze service gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkegen Analytcs informate te gebruiken voor andere Google-diensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. De gegevens worden na ontvangst opgeslagen n een apart, afgeschermd systeem. Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informate tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijn

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garante.

Website van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze service zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevensverwerking

Voor vragen over ons privacy-beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tjde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wilt laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te indenticeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kweste mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heef over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heef u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Van Roosmalen Optek b.v.
Vriesestraat 96
3311 NR Dordrecht
078 6140 140
info@vanroosmalenoptek.nl